مطالعات دیپلماسی وحدت امت اسلامی (DSUMU) - فرایند پذیرش مقالات